လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉမီးသင်လၢႆလၢႆ  ဢႅဝ်ႇႁႃဢၢၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉသေပွၵ်ႈ

SD card USBC error

My SD card affected by Virus. I tried this in the Command Prompt

chkdsk H: /f

Then all photo file name were

0002.CHK
0003.CHK
0004.CHK

Then I rename all the file .CHK to .jpg with this command

H:
rename *.CHK *.jpg

More info about Chkdsk

DDOS Attack – Now What?

I took this article from Quora Answer

When you are hit with a distributed denial of service attack, your options can be very limited to mitigate it.

First of all relax. No one is dying. No need to get panicky. Yes, you’re under attack, but like I said, no one is dying. When you get panicky and edgy, your ability to think clearly is hampered. So try to relax. Continue reading

လူတ်ႉ Marauder ဢၼ်ၼၵ်း သိပ်းတၼ်ႇ

လူတ်ႉလမ်းၼႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၽၢႆသိုၵ်ႈတီႈမိူင်း South Africa

တူၺ်းၸိူင်း American ၵၼ်ၼႄႇ

ၸိူင်း American ၵႂႃႇဢၼ်တူၺ်းမႃးလႄႈလီတူၺ်းသုတ်းတႄႉပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်မႃး 3 မဵဝ်းၼႆတႄႉ တေလိူၵ်ႈဢဝ်
1) Arrow
arrow-tv-movie Continue reading

Dell Driver

ဝူင်ႈပူၼ်ႉႁႃ driver ၶွင် Ethernet card ၶွင် Dell ႁႃႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် ပဵၼ် Dell Vostro 5460 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈၵုမ်ႇၵႂႃႇႁႃတီႈ dell.com/support ၵူၺ်း တီႈၵႃႈၼၼ်ႈမီးပၼ် Download Driver ၵူႈမဵဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႃး driver ၶွင် Ethernet ၶွင် Vostro 5460 မိူဝ်ႈၼႆႉမႃးၼင်ႈႁႃသမ်ႉႁၼ်တီႈၵႃႈၼႆႈၼေႈ

© 2015 saibee.com

Theme by Anders NorenUp ↑