တေႃႈလဵဝ်ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း Web ၸိူဝ်းပဵၼ် Social Network ၼႆပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉမႃးၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ် လၢၵ်ႈလၢႆးတႄႉမီးယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဢွၼ်ႇၵၼ် ၸႂ်ႉ Zawgyi-Tai ၵၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတႆးၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ယူႇၼီၶူတ်ႉ Unicode သေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵၼ်လီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ်ၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ ဢၢၼ်တူၺ်းပႃႈတႂ်ႈ ၽွၼ်းလီလႄႈၽွၼ်းၸႃႉမီးသင်ႇၼႆ

ၽွၼ်းလီ Zawgyi-Tai
– တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဝူၼ်ႉယင်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ (ဢေႃႈ… ဢမ်ႇမီးသင်)

ၽွၼ်းၸႃႉ Zawgyi-Tai
– ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၶူတ်ႉ Code လိၵ်ႈတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယႃႉၵၼ်ၶိုၼ်း (ပႃးလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းထႅင်ႈ)
– ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Search Engine ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ် ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ Unicode
– တွၼ်ႈတႃၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽေးလူင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်

ၵွပ်ႈသင်လႄႈသမ်ႉလႆႈယူႇၽၢႆၶၢင်ႈ Unicode သေလၢတ်ႈယူႇတိၵ်းလႃႇၼႆ
– Font ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယူႇၼီၶူတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ (ပေႃးလၢတ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၵေႃႈ ) တေလႆႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၸုမ်း Unicode.org ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ(ဝၢင်းပိူင်) ပၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၼႃ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလႆႈလၢတ်ႈ ၽၢႆယူႇၼီၶူတ်ႉ။

ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈပဵၼ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ႇမႃးၸႂ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃး OS(Operating System) ဢၼ်မႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၼႂ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼႂ်း OS ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေမီးလိၵ်ႈတႆးမႃးယူႇ။

ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈၼႆသမ်ႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းၶူင်သၢင်ႈလႄႈၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Zawgyi-Tai (ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈလွင်ႈတႄႉတႄႉမၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈ)