ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇသင်

ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းပဵၼ်သင် (ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈႁိုဝ်) တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင်တႄႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင် (တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း) တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင် (တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း) တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင် (တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း) ဢမ်ႇႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၵႃႈလႂ်၊ ၽႂ်ႇလႂ်ႁူႉၽွင်ႈ (ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈၸွင်ႇတႅမ်ႈ) သင်တွပ်ႇဝႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈဢိူဝ်ႈၼႆ ၶၢဝ်းမႆႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း Covid-19 ပီ 2020 ၼႆႉလူး ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ႈလႆႈလၢႆတီႈ? (ဢမ်ႇမီးသေတီႈ သေပၢင်) ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃဝႆး(သီၶဵဝ်) ၼၼ်ႉလူး မၼ်းတိုၵ်ႉၶိုတ်းၵပ်ႈပၢၼ်ယူႇႁႃႉ? ဢမ်ႇလူဝ်မူၼ်ႉမႄးႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ? ပၢၼ်တေႃႈလဵဝ် ပပ်ႉႁဵၼ်းပေႃးဢမ်ႇမီးသီႁၢင်ႈလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸွင်ႇတိုၵ်ႉတေ ၶႂ်ႈယိပ်းလူယူႇၼႄႇ? (ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႂ်း Phone လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် သီလႅင်ၶဵဝ်သွမ်ႇ မၼ်းၼမ်လိူဝ် သီပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉလူး) ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းမီးၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ မေႃႈတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလူ လိၵ်ႈတႆးၵၼ် မီးၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ? ပေႃးႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ၼႆ 95​ ၵေႃႉၼႆႉ မေႃတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလူယဝ်ႉႁႃႉ? ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃၶဝ် တေတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းသူၼ်း (encourage) ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇၼႆ — …

Change ethernet name to eth0

From the dmesg command, you can see that the device got renamed during the system boot. $ dmesg | grep -i eth To get an ethX back, edit the grub file. $ sudo nano /etc/default/grub Look for “GRUB_CMDLINE_LINUX” and add the following”net.ifnames=0 biosdevname=0“. From: GRUB_CMDLINE_LINUX=”” To: GRUB_CMDLINE_LINUX=”net.ifnames=0 biosdevname=0″ Generate a new grub file using the …

Disable WordPress Post revisions

Add one of these code into the wp-config.php file. Limit WordPress Post Revisions define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 300); //seconds define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3); Disable WordPress Post Revisions define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 300); //seconds define(‘WP_POST_REVISIONS’, false); //false is Disable REVISIONS or by adding number limit in amount

Logo

တႅမ်ႈတူၺ်းလူးတေပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ [bws_google_captcha]

How I manage WordPress back-end access limit

Only from an IP Address can access wp-admin or login.php. Add the following code above of all of anything else in your .htaccess and change your IP Address. Choose one of this #Normal server use OR #With Cloudflare use either one of this going to fit you. It’s depend on your sever configuration. If your …

Disable “icons” folder in an ubuntu web server

This is Ubuntu 16.04 In this file sudo nano /etc/apache2/mods-available/alias.conf The file look like this: <IfModule alias_module> # Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is # Alias fakename realname # # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will # require …